+45 4871 2255

Betingelser for betaling

Få et overblik over vores betingelser​

Salgs- & Leveringsbetingelser

1. Gyldighed.

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.​

2. Priser.

Alle priser er eksklusive moms samt eventuel statsafgift og er afgivet med forbehold for ændringer i offentlige afgifter, materiale- og lønudgifter, valutariske og øvrige handelsforhold. For varer solgt monteret forudsættes, at montagearbejdet kan udføres indenfor normal arbejdstid. Ønskes montagearbejdet udført udenfor normal arbejdstid, betaler køber udover gældende normaltakster de herved påførte ekstraomkostninger til arbejdsløn, rejseomkostninger og eventuelle diæter efter de til enhver gældende takster.

3. Produktinformation.

Produktdata i tilbud, prospekter og på tegninger og lignende er kun retningsgivende og er ikke bindende for FENDT-HANSEN ApS AL10EL.

4. Ordre og tilbud.

Rettighederne til ordren pålægges FENDT-HANSEN ApS AL10EL ved accept af ordren.

Ved tilbud gælder følgende. Køber har accepteret tilbud når dette adviseres om accept enten skriftligt eller mundtligt.

5. Levering og forsendelse.

Levering af varer sker ab lager, med forsendelse for købers risiko, da FENDT-HANSEN ApS AL10EL ikke tegner transportforsikring. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering

forårsaget af transportøren kan ikke rejses imod FENDT-HANSEN ApS AL10EL.

6. Montering.

Leverancer inkl. montage omfatter de standardkomponenter der er nødvendige for montagens udførelse. Køber sørger for fri arbejdsplads i aftalt omfang før montagen. Foranliggende arbejder og leverancer, nødvendige for montagen, herunder efter reparationer på f.eks. bygninger sker for købers regning og risiko. Risikoovergang sker ved aftalt leveringstermin, og køber må for egen regning sørge for betryggende opbevaring samt nødvendig forsikring. Såfremt hele leverancen eller dele heraf tages i brug – herunder driftsmæssig ibrugtagning – af køber før afleveringsforretning er afholdt, overgår ansvaret for drift og vedligehold af de ibrugtagende dele til køber, ligesom afhjælpningspligten for disse dele regnes som om aflevering havde fundet sted.
Køber anses for at have overtaget leverancen, når afleveringsforretning har været afholdt. Afleveringsforretning finder senest sted ved normal idriftsætning. Kan eller vil køber ikke overtage leverancen til aftalt leveringstermin, anses køber for at have overtaget leverancen i kontraktmæssig stand, hvis denne udebliver fra skriftlig indkaldt afleveringsforretning.

7. Ejendomsforbehold.

Leverancen forbliver FENDT-HANSEN ApS AL10EL ejendom, indtil hele købesummen er betalt.

8. Betaling.

Ved ordrer på kr. 25.000,- og derover betales 30% ved ordreafgivelse, 40% med forfald på aftalt leveringstermin, og resten ved levering med betaling netto 8 dage.
Ved levering af materialer på over 10.000,- betales leverings summen ved modtagelse.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som FENDT-HANSEN ApS AL10EL ikke har anerkendt.

9. Reklamation.

Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

10. Ansvar for og afhjælpning af fejl og mangler.

Varer eller leveret software herunder programmel, der inden for 12 måneder fra leveringen måtte vise sig at være behæftet med tilregnelige fejl eller mangler, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden nævnte frists udløb indsendes franko til vor adresse, erstattes således, at FENDT-HANSEN ApS AL10EL efter eget valg reparerer eller ombytter det indsendte eller refunderer den erlagte betaling. Hvis leverancen ikke kan indsendes, foretages reparation på stedet. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse hermed betales af køber. Bortset fra pligten til at afhjælpeovennævnte fejl og mangler har FENDT-HANSEN ApS AL10EL intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. FENDT-HANSEN ApS AL10EL hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Produktansvar.

Køberen skal holde FENDT-HANSEN ApS AL10EL skadesløs i den udstrækning, FENDT-HANSEN ApS AL10EL pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som FENDT-HANSEN ApS AL10EL jf. nedenstående ikke er ansvarlig for overfor køberen. FENDT-HANSEN ApS AL10ELer ikke ansvarlig for skade forvoldt af Leverancen efter overtagelsen, på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse og/eller på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er FENDT-HANSEN ApS AL10EL ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.Ved tab eller beskadigelse af databærere omfatter FENDT-HANSEN ApS AL10EL erstatningspligt ikke udgifter til genskabelse af ødelagte data. FENDT-HANSEN ApS AL10EL ansvar som følge af tingskade, herunder skade på fast ejendom, er begrænset til 0,5 mio. kr. FENDT-HANSEN ApS AL10EL og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af leverancen.

12. Ejendomsret.

Tegninger, beskrivelser, modeller og lignende, som er udleveret i forbindelse med tilbud forbliver FENDT-HANSEN ApS’s ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand, og skal tilbageleveres til FENDT-HANSEN ApS såfremt tilbuddet ikke accepteres. Leverer FENDT-HANSEN ApS software, herunder programmel og knowhow, bevarer FENDT-HANSEN ApS alle rettigheder over sine ideer og over det materiale FENDT-HANSEN ApS har udarbejdet. Køberen er alene i det omfang det er aftalt eller forudsat, berettiget til at anvende det
materiale som FENDT-HANSEN ApS AL10EL har udarbejdet, og materialet må ikke overdrages til andre uden aftale herom.

13. Lovvalg.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter Dansk ret efter FENDT-HANSEN ApS AL10EL valg, enten efter ”Regler for behandling af sager for den Almindelige Voldgiftsret i Danmark” eller ved Sø- og Handelsretten i København.

Gældende ved al handel mellem køber og FENDT-HANSEN ApS hvis andet ikke er skriftligt aftalt.

Din fagmand

Vi tilbyder service i København og Nordsjælland. 
Få et tilbud på din opgave.
Kontaktformular

En elektriker du kan stole på

​Fast lav timepris 655 kr. ekskl. moms
Se vores priser

Kontakter gennem tiderne

Kontakter gennem tiderne

Har du mistet fatningen, eller tabt gnisten?

Så ring til EL-SPECIALISTEN !
Ring 4871 2255